Prijsupdate 1-1-2021.

Algemene zakelijke voorwaarden

ALGEMENE BESTELLING, LEVERING, BETALING EN BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN DE BEDRIJF DIBERGET
Algemene voorwaarden voor aankoop, levering, betaling en bedrijfsvoorwaarden van Diberget.

(hierna te noemen DIBERGET), Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen, België

 

§ 1 Order Distribution

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn de inhoud van alle leveringen van DIBERGET . Onze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige orders, leveringen en transacties met de koper. Zij worden herkend door de koper.

Inkoopvoorwaarden van de koper zijn uitgesloten. Eventuele andere afspraken moeten schriftelijk zijn.

Stilte wordt uitdrukkelijk niet als toestemming beschouwd!

Alle afspraken, met inbegrip van verbale en / of telefoon, zijn niet van toepassing als ze niet schriftelijk door ons zijn bevestigd!

Aanbiedingen van diamanten / goederen zijn altijd onderhevig aan wijzigingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen!

Het contract wordt afgesloten door de opdracht van de klant en door een orderbevestiging door DIBERGET of door de uitvoering van de order door DIBERGET !

§ 2 Selectie, provisieafleveringen en vaste orders

Gereserveerde goederen, die we voor de selectie aan de klant achterlaten, worden uiteindelijk aanvaard als en voor zover we de diamanten / goederen niet binnen 14 dagen terug krijgen.

Het bedrijf DIBERGET levert de goederen om 18:00 de volgende werkdag tot de volgende werkdag. Hetzelfde geldt voor leveringen / orders van selectie en commissie.

De aangegeven leverdatums zijn echter niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door het bedrijf DIBERGET als bindend zijn bevestigd!

Een vordering tot schadevergoeding door de klant als gevolg van vertragingen in de levering wordt uitgesloten voor zover DIBERGET niet op grond van verplichte wettelijke bepalingen aansprakelijk of grof nalatig is. De aansprakelijkheid volgens § 278 BGB is uitdrukkelijk uitgesloten!

De klant is alleen toegestaan om verkoopopbrengsten te vervreem nadat alle vorderingen van DIBERGET zijn betaald of betaald tegen betaling van de diamanten voorbehouden goederen / commissies!

De klant verbindt zich ertoe om eventuele verkoopopbrengsten die door DIBERGET zijn ontvangen voor deze betalingen apart van zijn overige activa te bewaren!

In dit opzicht neemt de klant uitdrukkelijk de verplichting om kapitaal ten gunste van DIBERGET over te dragen. Als de klant de bestaande aansprakelijkheid voor de eigendom schendt, hebben wij het recht om criminele en civiele kosten in te dienen. Bovendien is DIBERGET gerechtigd om alle bestaande vorderingen onverwijld te betalen.

DIBERGET verklaart uitdrukkelijk dat de klant te allen tijde gerechtigd is terug te keren ten aanzien van dergelijke in opdracht van DIBERGET geleverde producten die niet aan eindgebruikers kunnen worden verkocht. DIBERGET geeft de klant een creditnota op het bedrag van het gefactureerde bedrag, indien een gefactureerde factuur al is uitgegeven.

De overdracht van de gereserveerde goederen naar subcommissarissen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van DIBERGET . Daarnaast moet de subcommissaris onherroepelijk onze algemene voorwaarden en voorwaarden schriftelijk erkennen.

De klant is verplicht om alle gereserveerde goederen / in opdracht geleverde zaken per 31 december van elk kalenderjaar door het bedrijf DIBERGET ter inventaris te retourneren. De retourzending is gemaakt door Securicor GmbH of een waardevervoerbedrijf dat door DIBERGET is aanvaard!

§ 3 Inventaris- en diamantprijslijsten

Diamanten worden wereldwijd verhandeld op basis van een Amerikaanse dollar. Onze prijslijsten zijn in Euro. Als de prijs van de VS met meer dan 1%  Euro verandert, kunnen zowel de klant als wij de aanpassing aan de huidige Amerikaanse dollar vragen.

Bestellingen met prijzen worden onherroepelijk door ons geaccepteerd indien we de prijzen binnen een werkdag niet in strijd hebben met de prijzen. Voor klanten zijn de prijzen volgens de bestelling onherroepelijk.

De prijslijsten kunnen dagelijks worden opgehaald door middel van een wachtwoord dat door ons op aanvraag wordt verstrekt via internet en afgedrukt.

De prijzen voor commissie diamanten zullen veranderen als de prijzen veranderen op de inventaris en diamant prijslijsten. De prijzen veranderen in elk geval, als de diamantprijzen veranderen volgens Rapaportlisten.

§ 4 Verzekeringsdekking, schadevermelding, retentieverplichting

In het geval van een waarde logistieke verzending en een verzending via een koerier in opdracht van DIBERGET , zal het bedrijf DIBERGET een zekerheid aangaan met betrekking tot de voorwaardelijke goederen die worden verzonden.

Andere transportmiddelen (zoals UPS, DPS, enz.) Die door de klant zijn gewenst, zijn uitdrukkelijk verzekerd door de klant. Het bedrijf DIBERGET heeft geen mogelijkheid om deze leveringen te verzekeren!

Als de zending op verzoek van de klant wordt vertraagd of om andere redenen die door de klant worden veroorzaakt, wordt het risico door de klant doorgegeven met de melding van de verzendbaarheid.

De commissaris bevestigt hierbij dat hij het risico van schade en ongevallig verlies van zijn gereserveerde goederen aanneemt. Hij verbindt zich ertoe de gereserveerde goederen op passende wijze te verzekeren en daarmee de verzekerde rente van de eigenaar te omvatten. Daarnaast verbindt hij zich ertoe de bepalingen voor de opslag van zijn eigen verzekeraar te houden.

Als er geen verzekeringscontract en verzekeringsovereenkomst bestaat, dient de klant DIBERGET schriftelijk in kennis te stellen, doch in ieder geval voor levering aan DIBERGET !

In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de selectieleveringen van gereserveerde goederen. Ongeacht het risico van de klant, worden de goederen door ons op de vervoersroute verzekerd (zie §4, punt 8).

De klant moet echter de transportschade onnodig vertragen.

Retourneren van goederen, inclusief leveringen van leveringen, vallen alleen onder onze transportverzekering als de klant aan de volgende eisen voldoet:

- De klant moet hetzelfde verzendformulier gebruiken als bij het verzenden van de goederen door ons.

- De goederen moeten zorgvuldig verpakt worden.

- De retour moet niet al door een verzekeringspolis van de klant worden verzekerd.

In geval van niet-naleving van bovenstaande eisen en verzendregels, is de klant in alle gevallen verplicht om voor onze goederen te betalen.

Goederen die niet ons eigendom zijn, zijn ook niet op de vervoerswijze van ons naar de klant of van de klant aan ons verzekerd.

§ 5 Kennisgeving van gebreken

Klachten van alle soorten worden onmiddellijk schriftelijk gemaakt, bij binnenlandse aankopen binnen 3 dagen en bij buitenlandse aankopen binnen 4 dagen - in ieder geval na levering van de goederen op de bestemming.

Verborgen gebreken moeten direct na ontdekking worden gemeld.

In geval van tijdige en gerechtvaardigde klachten is de Verkoper verplicht om de goederen te verhelpen of te vervangen. Bij gebrek aan reparatie of vervanging, kan de koper de aankoopprijs verlagen of zijn keuze veranderen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de goederen.

Voor verzendingen van klanten naar ons voor het creëren van certificaten bij GIA, HRD, IGI, et al. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de criteria in het certificaat / expertise /, maar ook voor het vervoer door Deutsche Post of andere soortgelijke dienstverleners!

Het bedrijf DIBERGET verklaart uitdrukkelijk dat de door de leveranciers geleverde expertise betrekking heeft op de aangewezen diamant (en). De DIBERGET heeft geen garantie aanspraken met betrekking tot dergelijke eigenschappen van de diamant, waarnaar wordt verwezen in het expertise / diamantcertificaat.

§ 6 Titelbeschrijving

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit onze zakelijke aansluiting - inclusief toekomstige vorderingen - inclusief alle aanvullende claims en tot de aflossing van wisselingen en cheques. Dit geldt eveneens als de aankoopprijs voor bepaalde door ons geleverde zaken afgewikkeld is.

Als het eigendomsvoorbehoud volgens de wetten van het land waar de diamant / zijn geweest / geleverde voorbehouden goederen, niet effectief van toepassing is op het eigendomsvoorbehoud of opdracht passende beveiligingsmaatregelen zoals overeengekomen door de lokale wetten! Indien de klant dit verplicht is, is hij verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om dergelijke rechten vast te stellen en te onderhouden.

Bij huidige facturen wordt onze reservering van de titel zoals omschreven in de bovenstaande bepaling als zekerheid beschouwd voor onze saldo-vordering.

Toen we in een verplichting in het belang van de klant als exposant van een omkering of acceptor in te voeren, zullen onze rechten van eigendomsvoorbehoud te staken indien de klant de wijziging volledig afgelost of heeft ons vrijelijk door onze veranderende matige hechting.

De klant mag alleen onze gereserveerde goederen verkopen in de normale gang van zaken.

Het pledderen of beschermen van de gereserveerde goederen is niet toegestaan. Inbreuken voldoen aan het misdrijf van misbruik van vertrouwen en verduistering onder § 266 van het Wetboek van Strafrecht, fraude onder § 263 van het Wetboek van Strafrecht en strafbaar zonder uitzondering met criminele actie!

Voor zover een wederverkoop van onze gereserveerde goederen niet in contanten moet plaatsvinden, wijst de klant ons alstublieft de aankoopprijs vordering op tegen de koper in de hoeveelheid van onze factuurprijs. Wij accepteren de opdracht. De klant is herroepend bevoegd om de vorderingen die ons zijn toegewezen als trustee voor ons op te vragen zolang hij zijn betalingsverplichtingen goed voldoet. Bij gebrek aan betaling van de klant hebben wij het recht om de opdracht bekend te maken en de betaling van de derde aan ons te vragen. Op verzoek verstrekt de klant ons alle documenten en informatie die nodig is om de vordering te beweren.

De klant kan onze gereserveerde goederen verwerken of verwerken in de normale gang van zaken. Werken of verwerken vindt plaats voor ons als fabrikant in de zin van §950 BGB, zonder ons te verplichten. Wij verwerven de eigendom van een nieuw object dat voortkomt uit verwerking en verwerking. Als onze gereserveerde goederen samen met andere items die niet behoren tot ons worden verwerkt, verwerven we mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere co-verwerkte goederen. Indien een door ons geleverde essentieel is door een deel van een ander item aansluiten als een van de belangrijkste punt, is het ook over eens dat in de verhouding tussen de waarde van onze goederen overgedragen aan ons gezamenlijke eigendom van de belangrijkste punt volgens onze factuur naar de factuur of het gebrek factuur tegen reële waarde op de verdiensten. In dit opzicht wordt het hoofdonderdeel door ons voor onze klanten gratis verzorgd.

Als onze voorwaardelijke grondstoffen opnieuw verkocht moeten worden na verwerking op krediet, heeft de klant al onze zekerheid onze vorderingsprijsaanvraag al in de waarde van onze factuurwaarde toegewezen.

Erlangen, we zijn door de wet of geweld voorwaarden voor het mengen / verbinding door ons dingen met andere dingen mede-eigendom geleverd, de klant voert zijn aankoopprijs claim in het geval van wederverkoop van het materiaal vermengd / gemengd in de waarde van onze mitverbundenen dingen (goederen / diamant) volgens onze factuur van tevoren aan ons.

In geval van verzuim of andere schending van het contract door de klant hebben wij het recht om de gereserveerde goederen in het bezit van de klant nemen of overdracht van vorderingen van de klant ten aanzien van derden te eisen. De bewering van eigendomsvoorbehoud rechten, alsmede eventuele bevestiging van onze goederen door onszelf, vormt geen terugtrekking uit de overeenkomst indien kan de Hire Purchase Act toepassing niet vinden.

Wij ondernemen om de waarborgen te vrijwaren waarnaar wij volgens de bovenstaande bepalingen recht hebben, op voorwaarde dat hun waarde de door 15% te betalen vorderingen overschrijdt.

Het bedrijf Diberget is gerechtigd om de zakelijke relatie met de klant te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en om de terugkeer van alle gereserveerde goederen onmiddellijk te eisen, tenzij het bedrijf Diberget zijn bekende feiten, laat de gerechtvaardigd door commerciële discretie twijfels over de solvabiliteit van de klant voordoen.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

Tenzij er op de facturen speciale betalingsovereenkomsten worden opgenomen, wordt het factuurbedrag onmiddellijk zonder aftrek verschuldigd.

Wij zijn gerechtigd om de looptijd rente te betalen in het bedrag van 4% boven de respectieve disconteringsvoet van de Deutsche Bundesbank p.a. te eisen.

Promessen zijn slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard en door akkoord te uiten en alleen als betaling in het kader van de berekening van de korting kosten en andere kosten van omschakeling!

§ 8 bescherming van de auteursrechten

Onze ontwerpen, monsters, modellen en dergelijke, worden beschouwd als onze intellectuele eigendom en kan de koper, zelfs als er geen bijzondere rechten bestaan, noch geïmiteerd of gebruikt worden op andere manieren te repliceren. Eventuele schending van deze verplichting is aan de koper verschuldigd. Deze auteursrechtelijke bescherming is ook uitdrukkelijk geldig voor diamantknipsels!

§ 9 Jurisdictie en plaats van uitvoering

Bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie, de oprichting en de effectiviteit ervan als gevolg rechtszaken, met inbegrip van wissels en cheques, toen handelaren voor beide onderdelen het land of de lokale rechtbank van Antwerpen of zelfs op onze keuze voor de zetel van de koper bevoegde rechter. De plaats van uitvoering voor levering en betaling is Antwerpen. Hetzelfde geldt indien de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland nadat het contract verplaatst of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van actie is niet bekend.

§ 10 Severability clausule

Mocht een of meer van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige bepaling komt een andere wettelijk toegestane regeling of bepaling over de toepassing die overeenkomt met de oorspronkelijk beoogde economische doel van de partijen!

 Legale vorderingen of andere zijn steeds naar Belgisch recht, rechtbanken district Mechelen.

Diberget  , Antwerpen 1 april 2020